• Privacy

  KSV Voetbal gevestigd aan Jan Glijnisweg 35a 1703 RK Heerhugowaard,
  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KSV Voetbal.

  Deze website wordt beheerd door KSV Voetbal.

  De website van KSV is een produkt van Sportlink.
  Voor meer informatie over hoe jij als persoon zichtbaar bent op de website:

  https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000129372-privacy-en-gebruik-persoonsgegevens-voetbal-nl-app-website-knvb-wedstrijdzaken-app

  https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000071459-sportlinkproducten-en-privacy-


  Bij bezoek aan deze website kan KSV Voetbal gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert KSV Voetbal uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

  Contactgegevens:
  https://www.ksvvoetbal.nl
  Jan Glijnisweg 35a
  1703 RK Heerhugowaard
  Tel: 06-11690925
  info@ksvvoetbal.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij delen jouw inschrijfgegevens bijvoorbeeld met de KNVB om je te kunnen laten voetballen in competitieverband. Je staat in ons ledenbestand en we zullen je mailen met leuk en belangrijk nieuws. We geven jouw leider en trainer jouw naam door en waar nodig jouw KNVB-nummer. Je geboortedatum delen we soms ook om te kunnen bepalen in welke leeftijdscategorie je gaat voetballen. Ben je vrijwilliger bij KSV, dan kun je ook je naam en je rol op de site vinden. Soms ook een telefoonnummer of mailadres, omdat je bereikbaar wilt zijn. En ja, ook delen we graag af en toe een teamfoto of die mooie foto van dat geweldige doelpunt dat je hebt maakt. Dat maakt onze site en onze social media levendig. 
  Wil je dit allemaal toch echt niet? Dan kun je dat ons altijd laten weten!

  Kortom: we delen alleen maar de relevante en doelgerichte persoonsgegevens en doen dit dus alleen maar om jou bij KSV te kunnen laten voetballen

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN rekeningnummer
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
  voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ksvvoetbal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  KSV Voetbal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • je lidmaatschap te kunnen verwerken en aan te kunnen melden bij de KNVB(Sportlinkclub)
  • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • KSV Voetbal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Vermelding van leden op verjaardagskalender*
  • Vermelding naam van leden op teampagina’s*

  *Privacy level (zichtbaarheid) wordt ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App

   

  Geautomatiseerde besluitvorming
  KSV Voetbal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KSV Voetbal) tussen zit.
  KSV Voetbal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  KSV Voetbal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Zie ook de privacystatement van KNVB https://www.knvb.nl/info/3043/privacy

  Beveiliging
  KSV Voetbal heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
   Dit kun je zien aan de adresbalk ˜https" en het hangslotje in de adresbalk.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  KSV Voetbal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KSV Voetbal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  KSV Voetbal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KSV Voetbal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
  optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
  browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

  Hieronder een overzicht:

  Cookie: Googly Analytics, Sportads

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KSV Voetbal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
  sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenservice@ksvvoetbal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . KSV Voetbal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  KSV Voetbal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
  met ledenservice via ledenservice@ksvvoetbal.nl

   

  Tips voor fotografen en beheerders van social media:

  We maken allemaal wel eens foto's langs de lijn. Neem het voorgaande goed in acht en weet wat je deelt. Voor fotografen (natuurlijk ook ouders en leiders) is het in zijn algemeenheid dus raadzaam vooral foto's te maken waar meerdere personen op staan, vanaf een afstand en zo mogelijk vanaf de zij- of achterkant. Let er vooral op dat de foto gepast (een kind wat net even zijn shirtje wisselt langs de kant is ongepast) en relevant is. Daar waar mogelijk vraag je duidelijk om toestemming en leg je uit waar de foto voor bedoeld is en wie deze gaat zien. Ook bij het delen van andere persoonsgegevens dan een foto ga je voor jezelf altijd na of het relevant is en vraag je, waar mogelijk, altijd toestemming.

  Meer informatie

  We zijn meer op onze privacy gesteld dan we ons zelf realiseren: https://www.youtube.com/watch?v=AYXM56YJWSo

  Ben je geïnteresseerd in de verandering die deze wet brengt, kijk dan deze video: https://www.youtube.com/watch?v=zlvAtnzIV-4.

   

  Website

  De website van KSV is een produkt van Sportlink.
  Voor meer informatie over hoe jij als persoon zichtbaar bent op de website:

  https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000129372-privacy-en-gebruik-persoonsgegevens-voetbal-nl-app-website-knvb-wedstrijdzaken-app

  https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000071459-sportlinkproducten-en-privacy-

   

  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van ksvvoetbal.nl is het mogelijk dat de informatie die op ksvvoetbal.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Beweringen en uitingen, geuit in interaktieve onderdelen van ksvvoetbal.nl zijn die van de auteurs, bezoekers, leden en niet (noodzakelijkerwijs) van de beheerders (webmasters) van ksvvoetbal.nl.

  Alle informatie, produkten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ksvvoetbal.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om ksvvoetbal.nl en alles binnen haar domein te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ksvvoetbal.nl verkregen is. KSV Voetbal staat aldus niet garant voor de juistheid van informatie welke te vinden is binnen haar domein (op de homepage). Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de ksvvoetbal.nl. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan KSV Voetbal nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. KSV Voetbal verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks

  © Copyright

  De beheerders van ksvvoetbal.nl behouden zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst- als beeldmateriaal. Al de informatie op ksvvoetbal.nl, zowel tekst- als beeldmateriaal, is copyright van ksvvoetbal.nl en mag pas gebruikt worden door derden na toestemming van de webbeheerders van ksvvoetbal.nl

  Gebruik van formulieren

  Hieronder volgen de spelregels het gebruik van formulieren:

  • Het onnodig invullen van contact- en/of inschrijfformulieren is niet toegestaan.
  • Het achterlaten van reclameboodschappen via contactformulier is niet toegestaan en wordt ook gezien als SPAM
rfwbs-slide