Veilig Sport Klimaat

Taakstelling

De commissie Veilig Sport Klimaat (VSK) is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:

 • Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat KSV de door de KNVB op het gebied van te hanteren normen en waarden in de voetbalsport opgestelde regels en het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden (gevoed uit meerderheidsstandpunten voortgekomen uit traditie, gewoonte, integratie, etc.) onderschrijft.
 • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
 • Het bewaken van de gedragsregels welke te maken hebben met waarden en normen (opgenomen in hoofdstuk 3 van dit reglement).
 • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).

Deze commissie bestaat uit:

 • Richard Hoekstra (Primair aanspreekpunt F)
 • Jan-Rene van Leijen (Primair aanspreekpunt E)
 • Richard Box (Primair aanspreekpunt D)
 • Rick Wellen (Primair aanspreekpunt A, B, C)
 • Peter van de Heuvel (Primair aanspreekpunt senioren)
 • Albert Zoon (Coördinator en secundair aanspreekpunt alle groepen)

Voor meer informatie of vragen, klik op deze link, of stuur een email naar vsk@ksvvoetbal.nl

Werkwijze bij gemelde incidenten

Het beoordelen van incidenten en het nemen van maatregelen blijft primair de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevenden (leiders, trainers en bestuur). Leiders en trainers zijn bevoegd om bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis, passende maatregelen (berisping, reservebeurten) te treffen.

Indien de overtreding van meer structurele aard is, of indien er sprake is van wangedrag, wordt de commissie ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van jeugdleden horen hierbij.

Het inschakelen van de commissie VSK geschiedt bij ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden.

Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de commissie VSK is gebaseerd:

 1. Een ieder heeft de mogelijkheid (zowel leden als niet-leden) op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van de KNVB en KSV.
 2. De commissie VSK is door het hoofdbestuur van KSV gemandateerd, om namens het bestuur beslissingen te nemen.
 3. Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij de commissie VSK met behulp van het meldingsformulier. Formulieren dienen binnen 1 week na het incident c.q. ontstaan van een conflict bij de secretaris van de commissie digitaal te worden ingediend. Alleen tijdig en elektronisch ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling. Het formulier kan ingevuld worden op de website van KSV.
 4. De secretaris stuurt per omgaande het meldingsformulier door aan de commissie VSK.
 5. Als een melding niet ontvankelijk wordt verklaard, zal de indiener hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Als de melding ontvankelijk wordt verklaard zal aan de indiener een ontvangstbevestiging verzonden worden.
 6. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan de commissie VSK op grond van artikel 6 van de verenigingsstatuten het besluit nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan het bestuur gezonden.
 7. De commissie VSK kan partijen en /of getuigen horen, dit zal altijd gebeuren door minimaal 2 leden van de commissie.
 8. De commissie VSK stelt aan de hand van haar bevindingen een rapportage en beslissing op en informeert het bestuur hieromtrent, schriftelijk en uiterlijk 3 weken nadat het meldingsformulier door de commissie VSK is ontvangen.
 9. Als het incident of conflict meldingswaardig is bij de KNVB, zal de commissie een melding maken van een tuchtzaak bij de KNVB. Als de KNVB deze in behandeling neemt, zal de commissie de verdere behandeling stoppen en de indiener hiervan op de hoogte stellen.
 10. De commissie VSK stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair geen beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 11. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder verantwoordelijkheid van en door de commissie VSK gepubliceerd op de website.